User Avatar
Uncategorized

Fizika 7. razred

10 Weeks
All levels
60 лекција
0 тестова
1 ученик

Fizika sedmi  razred vam nudi nadograđivanje znanja koje ste stekli u 6. razredu. Pogledajte šta ćete učiti u sedmom razredu.

 

Poznato nam je iz 6. razreda da je mehaničko kretanje opisano fizičkim veličinama kao što su brzina, predjeni put i vreme. Na sve ovo dodaćemo još jednu fizičku veličinu, a to je ubrzanje.

Šta za tebe predstavlja ubrzanje?

Ubrzanje je promena brzine u jedinici vremena.

* Ako povećamo našu brzinu kretanja onda je to ubzanje, odnosno ubrzano kretanje.

* Ukoliko se naša brzina kretanja smanjuje, onda je to usporeno kretanje.

U prostoru oko svakog tela, pa i oko Zemlje, postoji gravitaciono polje.
Posredstvom toga polja Zemlja privlači tela koja se u njemu nalaze. Privlačna sila Zemlje naziva se Zemljina teža.

Nekada se smatralo da teža tela brže padaju kroz vazduh nego lakša (Aristotel). Onda je italijanski naučnik Galijel  proučio vertikalno padanje tela. On je sa raznih spratova kosog tornja u Pizi puštao kugle različitih težina i ustanovio da sve dobijaju podjednako ubrzanje pri padu.

Kretanje koje se vrši samo pod dejstvom Zemljine teže, zove se slobodno padanje.

Hitac naniže je ravnomerno ubrzano kretanje sa početnom brzinom.

Hitac naviše je ravnomerno usporeno kretanje sa početnom brzinom.

Pogledajte sve lekcije o kretanju tela u polju Zemljine teže na linku.

Zavisno od toga da li neko telo miruje, klizi ili se kotrlja po površini drugog tela,postoji:

* trenje mirovanja

* trenje klizanja

* trenje kotrljanja

Kada se tela kreću kroz gasove ili tečnosti na svom putu nailaze na molekule sredine, usled čega se javlja otpor kretanju kroz tu sredinu.
Otpor sredine je sila kojom se sredina suprotstavlja kretanju tela kroz nju.

Pogledajte sve lekcije o sili trenja i sili optora sredine na linku.

Ravnoteža – Fizika sedmi razred

Često se događa da telo miruje iako na njega deluje istovremeno više sila. U tom slučaju kaže se da je telo u ravnoteži.

Pod ravnotežom se ne podrazumeva samo stanje mirovanja tela. Ravnoteža sila može da bude i kod tela koje se kreće ako sile koje deluju na njega ne menjaju brzinu tela (ravnomerno pravolinijsko kretanje).

Telo je u ravnoteži ako je rezultanta svih sila koje na njega deluju jednaka nuli.

Rad, snaga i energija

Kada se u fizici govori o radu misli se na vrstu rada za čije obavljanje je potreban fizički napor. Ovaj rad je najčešće povezan sa mehaničkim kretanjem ili premeštanjem tela, i naziva se mehanički rad.

Pod pojmom mehaničkog rada ne treba podrazumevati samo pokretanje tela sa jednog mesta na drugo, već i menjanje njegovog oblika.

Isti rad može se izvršiti za različito vreme. Različite mašine ili ljudi često jedan isti rad izvrše za različito vreme. Snaga je brzina vršenja rada.

Energija je sposobnost tela da vrši rad. Telo može da vrši rad na drugim telima ili da menja sopstveni oblik, ili položaj u prostoru.

Toplotne pojave – Fizika sedmi razred

U toplotne pojave spada: zagrevanje i hlađenje vazduha, mržnjenje vode, topljenje metala itd.

Izučavanje toplotnih pojava dovelo je do pronalaska termometra, parnih turbina, motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Toplota je samo jedan od vidova energije.

Tela se pri zagrevanju šire, a pri hlađenju sakupljaju.

Tečnosti se pri zagrevanju više šire nego čvrsta tela,a najviše se šire gasovi.

Fizika 7. razred – nudi mogućnost da proširite svoje znanje.

Поносно покреће Вордпрес | Тема: Spiko од Spicethemes